REGULAMIN SERWISU

Dział I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego amol.pl (dalej: „Serwis”).
 2. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu będzie interpretowane, jako wyrażenie zgody na warunki określone Regulaminem bez zastrzeżeń. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z Serwisu.
 3. Serwis prowadzony jest przez Orifarm Healthcare sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000867348, NIP: 7011003307, REGON: 387507348, kapitał zakładowy 44.000,00 zł (dalej: „Orifarm”).
 4. Serwis ma charakter informacyjno-promocyjny i ma na celu prezentację Orifarm oraz produktów Orifarm. W niektórych przypadkach, dodatkowo, Użytkownicy korzystający z Serwisu mogą skorzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną, a w szczególności kontaktować się z ekspertem celem skonsultowania swoich wątpliwości, zgłaszać działania niepożądane.
 5. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest:
  1. posiadanie dostępu do Internetu,
  2. zainstalowanie najnowszej wersji dowolnej przeglądarki internetowej,
  3. włączenie obsługi JavaScript oraz zainstalowanie wtyczki Flash Player,
  4. akceptacja plików „cookies”.

Dział II. Rodzaj i zakres usług. Warunki korzystania z Serwisu

 1. Serwis umożliwia Użytkownikom korzystanie z jego funkcjonalności i usług bez konieczności rejestracji.
 2. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne i dobrowolne. W dowolnym momencie Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Serwisu.
 3. Serwis w ramach swojej działalności prowadzi akcje informacyjne, edukacyjne, marketingowe, udostępnia artykuły oraz przedstawia produkty Grupy Orifarm.
 4. W wybranych przez Orifarm przypadkach Użytkownicy Serwisu za pośrednictwem zakładki „Zapytaj Eksperta” mają możliwość zadawania pytań lub skontaktowania się z Ekspertem Serwisu.
 5. Serwis ma charakter wyłącznie informacyjny, a informacje w nim zawarte nie stanowią porady lekarskiej. Żadnej z informacji zamieszczonych w Serwisie lub oferowanych w ramach świadczonych usług nie należy rozumieć jako sugestii iż:
  1. możliwe jest uniknięcie porady lekarskiej lub zabiegu medycznego,
  2. nawet osoba zdrowa przyjmująca produkt leczniczy lub suplement diety poprawi swój stan zdrowia,
  3. nieprzyjmowanie produktu leczniczego lub suplementu diety może pogorszyć lub polepszyć stan zdrowia danej osoby,
  4. produkt leczniczy jest środkiem spożywczym, kosmetycznym lub innym artykułem konsumpcyjnym.
 6. Część Serwisu zawierająca specjalistyczne informacje medyczne może być dostępna jedynie dla osób uprawnionych do wystawiania recept, po potwierdzeniu prawa do wykonywania zawodu.

Dział III. Reklamacje

 1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są prawidłowo realizowane przez Serwis lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: PL_reklamacje@orifarm.com lub w formie pisemnej na adres Orifarm określony w Dziale I niniejszego Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji i datę zdarzenia.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w najszybszym możliwym terminie, w miarę możliwości nie dłuższym niż 14 dni.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres pocztowy lub e-mail wskazany przez Użytkownika w zgłoszonej reklamacji. W szczególnych okolicznościach odpowiedź może zostać przekazana z wykorzystaniem innych środków komunikacji.
 5. W przypadku braku akceptacji stanowiska Orifarm opisanego w odpowiedzi na reklamację, Zgłaszający może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

Dział IV. Dane osobowe i Polityka prywatności

 1. Współadministratorami danych przetwarzanych przez Serwis w rozumieniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych jest Orifarm Healthcare sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000867348, NIP: 7011003307, REGON: 387507348, kapitał zakładowy 44.000,00 zł zł (dalej: „Orifarm”)
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych, konkursowych, a w szczególności:
  1. w ramach prowadzenia działań profilaktycznych i prozdrowotnych,
  2. w związku z obsługą korespondencji spływającej za pośrednictwem Serwisu,
  3. przy rozpatrywaniu reklamacji,
  4. dla potrzeb technicznych i statystycznych Serwisu.
 3. Administrator danych przechowuje i przetwarza następujące dane Użytkowników:
  1. adresy e-mail,
  2. adresy IP,
  3. inne dane podane dobrowolnie przez Użytkowników.
 4. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane powyżej. Udzielając informacji, Użytkownik potwierdza, iż godzi się na przetwarzanie danych w/w opisanych celach. Każdy Użytkownik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Więcej szczegółów na temat ochrony danych osobowych dostępne jest w Polityce Prywatności.

 1. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Orifarm wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Orifarm zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa (np. organom ścigania).
 2. Serwis wykorzystuje „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 3. Pliki „cookies” wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

Więcej szczegółów na temat tzw. cookies dostępne jest w Polityce Cookies.

Dział V. Zasady odpowiedzialności i ochrona praw własności intelektualnej

 1. W przypadku korzystania z Usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem, postanowieniami umów wiążących Użytkownika z Orifarm lub obowiązującymi przepisami prawa, Orifarm ma prawo do wykorzystania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. W takim przypadku Orifarm powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania lub podejmie inne kroki przewidziane przepisami prawa.
 2. Orifarm nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z Serwisu przez Użytkownika. Przez niewłaściwe korzystanie należy rozumieć w szczególności dostarczanie przez Użytkownika treści nieprawdziwych, nieaktualnych, nieścisłych lub mogących w jakikolwiek inny sposób wprowadzać w błąd, a także dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 3. Orifarm zwraca uwagę, że przez Serwis udostępnia Użytkownikowi treści chronione prawem, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, a w szczególności praw własności intelektualnej, w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej, w tym dotyczących znaków towarowych.
 4. Informacje udostępniane przez Serwis zostały opracowane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne.
 5. Orifarm nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, ubytki spowodowane korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika, w szczególności związane z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z Serwisu, powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i Serwisu, błędów systemu komputerowego.
 6. Korzystając z Serwisu Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i zasad etycznych, w tym do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 7. Orifarm jest uprawniona do usunięcia wszelkich treści, co do których powzięła podejrzenie co do ich bezprawności.
 8.  Użytkownicy nie mogą w Serwisie umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Użytkownikom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób, a w szczególności Użytkownikowi Serwisu zabrania się rozpowszechniania materiałów:
  1. zawierających treści mogące naruszać lub naruszające dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich,
  2. zawierających treści mogące naruszać lub naruszające obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub zasady etyki propagowane przez Orifarm,
  3. zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące podejmowanie działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub zasadami etycznymi,
  4. zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;
  5. zawierających treści pornograficzne.

Dział VII. Postanowienia końcowe

 1. Orifarm informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Serwisu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Serwis wyłącznie dla celów informacyjnych.
 2. Serwis zawiera treści chronione prawem, w tym prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Serwisie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia etc.). Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania tychże praw (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Orifarm oraz podmiotom trzecim.
 3. Orifarm zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu lub zaprzestania jego prowadzenia, również bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników o podejmowanych działaniach.
 4. Orifarm zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu. Informacja o dacie wejścia w życie nowej wersji Regulaminu będzie każdorazowo umieszczona w treści Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 04.02.2019

 

Amol postać: płyn doustny, płyn do stosowania na skórę. Skład: produkt złożony. Wskazania: zewnętrznie: w celu poprawy złego samopoczucia, np.: w przebiegu przeziębienia (do nacierań), w bólach głowy, bólach mięśniowych, w celu zmniejszenia dolegliwości po ukąszeniach owadów, wewnętrznie: w dolegliwościach trawiennych (dyspeptycznych) np.: wzdęcia, niestrawność. Przeciwwskazania: Preparatu Amol nie wolno stosować: w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu, w astmie oskrzelowej i innych schorzeniach dróg oddechowych, którym towarzyszy silna nadwrażliwość dróg oddechowych, u dzieci poniżej 12 roku życia. Wewnętrznie: niedrożność dróg żółciowych (np. w przebiegu kamicy żółciowej), zapalenie pęcherzyka żółciowego, u osób z przewlekłymi chorobami wątroby, u osób uzależnionych od alkoholu. Zewnętrznie: na uszkodzoną skórę np. przy oparzeniach, wypryskach i ranach otwartych, przy chorobach skóry przebiegających z wysypką, na błony śluzowe oraz w okolicach oczu. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare A/S, Energivej 15, 5260 Odense S., Dania. Opakowanie: płyn 100 ml, 150 ml, 250 ml.

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Tarcza ochronna, bezpieczeństwo
Ustawienia prywatności
Tutaj możesz w dowolnej chwili deklarować i modyfikować ustawienia plików cookie.
Bezwzględnie konieczne pliki cookie

Są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania związane z żądaniem usług (ustawienie preferencji w zakresie prywatności użytkownika, logowanie, wypełnianie formularzy itp.). Można ustawić przeglądarkę, aby blokowała takie pliki cookie lub wyświetlała odpowiednie powiadomienia, jednak niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Analityczne pliki cookie

Umożliwiają nam liczenie odwiedzin i źródeł ruchu oraz pomiar i poprawę wydajności naszej witryny. Pokazują nam, które strony są najmniej i najbardziej popularne i w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie. Jeśli użytkownik nie zgodzi się na ich zastosowanie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Personalizujące pliki cookie

Służą do zwiększenia funkcjonalności witryny internetowej i personalizacji jej treści. Mogą być stosowane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli użytkownik nie zezwoli na ich zastosowanie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie.

Pliki cookie do targetowania

Mogą zostać użyte przez naszych partnerów reklamowych poprzez naszą witrynę w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, lecz pozwalają na jednoznaczną identyfikację przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. W razie braku zgody na ich zastosowanie reklamy prezentowane użytkownikowi będą w mniejszym stopniu dostosowane do jego zainteresowań.